H5W3
当前位置:H5W3 > linux > 正文

【Linux教程】Linux Shell MAKEDEV 命令使用介绍

Linux Shell MAKEDEV命令用于新增 /dev/ 下的装置档案,多数分区已经将所有的档案都产生,故一般而言不太会需要用到这个命令

MAKEDEV 命令语法

MAKEDEV -V
MAKEDEV [ -n ] [ -v ] update
MAKEDEV [-c configdir] [-d devicedir] [-D contextdir] [-m maxdevices]
[-a] [-i] [-n] [-v] [-M] [-S] [-u] [-x] name

本文地址:H5W3 » 【Linux教程】Linux Shell MAKEDEV 命令使用介绍