H5W3
当前位置:H5W3 > python > 正文

【Python3教程】Python 字典 ( Dictionary ) len() 方法

Python 内置的 len() 可作用于字典 (Dictionary),返回字典对象的键值对个数,或者说键的总数

语法

len(dict_obj)

参数

参数 说明
dict_obj 要计算元素个数的字典

返回值

返回字典的元素个数

范例

下面的代码使用 len() 方法返回字典对象的个数

>>> people = {'city': 'PEK', 'age': 28, 'name': 'Li Bai'}
>>> len(people)
3
>>> len({})
0

本文地址:H5W3 » 【Python3教程】Python 字典 ( Dictionary ) len() 方法

评论 0

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址