H5W3
当前位置:H5W3 > 其他技术问题 > 正文

【Web前端问题】动态规划——把一个整数数组分成两个和相等的子集,怎么写

当数组nums=[2,3,5]时,测试通过,但当nums=[5,3,2]时,测试就不能通过,这是为什么?

window.onload = function() {
  //nums = [3,2,5];
  nums=[5,3,2];
  console.log("****************"+canPartition(nums))
}
var canPartition = function(nums) {
  var totleSum = 0;
  var minNums = Math.min.apply(null, nums);
  for (var i = 0; i < nums.length; i++) totleSum += nums[i];
  if (totleSum % 2 !== 0) return false;
  var target = totleSum / 2;
  var len = nums.length;
  var value = nums;
  var dp = new Array();
  var str = [];
      for (var i = 0; i < len; i++) {
        // dp[i] = new Array();
        dp[i] = [];
      }

  for (var i = nums[0]; i <= target; i++) {
    dp[0][i] =value[0];
    console.log(dp[0][i]);
  } 
  
  console.log("----------------");

  for (var i = 1; i < len; i++) {
    str = [];
    for (var j = target; j >=nums[i] ; j--) {
      var q = dp[i - 1][j];
      if(q === NaN || q === undefined) 
      console.log("j:" + j + "  " +"i-1:"+(i-1)+"  "+ "nums[i]:" + nums[i] + "  " + "dp[i-1][j]:" + dp[i - 1][j]);
      var x = dp[i - 1][j - nums[i]];
      if (x === undefined || x === NaN){ x=0;
      console.log("j:" + j + "  " +"i-1:"+(i-1)+"  "+ "nums[i]:" + nums[i] + "  " + "dp[i-1][j-nums[i]] + value[i]:" + z);}
      var y = value[i];
      var z = x + y;
      dp[i][j] = Math.max(q, z);
      console.log(dp[i][j]);
    }
  }
if (dp[len - 1][target] === target) return true;
else return false;

};

本文地址:H5W3 » 【Web前端问题】动态规划——把一个整数数组分成两个和相等的子集,怎么写

评论 0

 • 昵称 (必填)
 • 邮箱 (必填)
 • 网址