H5W3
当前位置:H5W3 > 其他技术问题 > 正文

如何用Pythonic的方法求一个字符的往后两位字符?

想建立如下映射关系:

'a' --> 'c'  
'b' --> 'd'
  ...
'y' --> 'a'
'z' --> 'b'

在C中我们可以很轻松的用加法实现, 但是换到python, 我想到了以下方法:

from string import ascii_lowercase as al

my_dict = dict(zip(al, [chr((ord(x)-95)%26+97) for x in al]))

看起来一点都不cool, 主要是求字符的后两位字符那里处理的不好, 大伙有没有更pythonic点的方法呢?

回答:

我不知道为什么还要用到chr 和ord?? 我的意思是说:你的需求很简单啊,26个字母是知道的咯,往后错2位是么。

>>> from string import ascii_lowercase as keys
>>> vals = keys[2:] + keys[:2]
>>> dict(zip(keys, vals))
{'a': 'c', 'c': 'e', 'b': 'd', 'e': 'g', 'd': 'f', 'g': 'i', 'f': 'h', 'i': 'k', 'h': 'j', 'k': 'm', 'j': 'l', 'm': 'o', 'l': 'n', 'o': 'q', 'n': 'p', 'q': 's', 'p': 'r', 's': 'u', 'r': 't', 'u': 'w', 't': 'v', 'w': 'y', 'v': 'x', 'y': 'a', 'x': 'z', 'z': 'b'}

需求是实现了,我觉得你可能问题关键不是我所回答的。

回答:

from string import maketrans 
int = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
out = "cdefghijklmnopqrstuvwxyzab"

b = "g fmnc wms bgblr rpylqjyrc gr zw fylb. rfyrq ufyr amknsrcpq ypc dmp. bmgle gr gl zw fylb gq glcddgagclr ylb rfyr'q ufw rfgq rcvr gq qm jmle. sqgle qrpgle.kyicrpylq() gq pcamkkclbcb. lmu ynnjw ml rfc spj."

trans_int_out = maketrans(int, out)
print b.translate(trans_int_out)

Python Challenge Level 1 Walkthrough

回答:

dict(zip(al, map(lambda x : chr((ord(x) - 95) % 26 + 97), al)) )

坐等高手…

回答:

a = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'
b = [chr(((ord(x) - 95) % 26) + 97) for x in a]
>>> b
['c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't', 'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z', 'a', 'b']

呵呵, 没有检验部分

回答:

from string import ascii_lowercase
from itertools import cycle
from itertools import islice
from itertools import izip

N = 2

dict(izip(ascii_lowercase,
     islice(cycle(ascii_lowercase),
         N,
         None)))

其实一点也不 Pythonic 🙁

本文地址:H5W3 » 如何用Pythonic的方法求一个字符的往后两位字符?

评论 0

 • 昵称 (必填)
 • 邮箱 (必填)
 • 网址