mongodb cpu 占用150%?

mongodb 的 cpu 占用一直很高,长期保持在150%。准确的说是cpu时间片的占用,所用的服务器是4核的物理机,cpu占用在30%到40%之间,不知道这样是否正常。

服务读写都不是特别高

top

PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1025 mongodb 20 0 7632304 340452 291908 S 157.8 4.2 87414:58 mongod

mongostat

insert query update delete getmore command flushes mapped vsize res faults qr|qw ar|aw netIn netOut conn time

*0  *0   *0   *0    0 26181|0    0  3.5G 7.3G 334.0M   0  0|0  0|0  3m   2m  28 18:20:00

*0 *0 *0 *0 0 22740|0 0 3.5G 7.3G 334.0M 0 0|0 0|0 2m 1m 28 18:20:01

*0 *0 *0 *0 0 19667|0 1 3.5G 7.3G 334.0M 0 0|0 0|0 2m 1m 28 18:20:02

*0 *0 *0 *0 0 19194|0 0 3.5G 7.3G 334.0M 0 0|0 0|0 2m 1m 28 18:20:03

*0 *0 *0 *0 0 19212|0 0 3.5G 7.3G 334.0M 0 0|0 1|0 2m 1m 28 18:20:04

*0 *0 *0 *0 0 19168|0 0 3.5G 7.3G 334.0M 0 0|0 1|0 2m 1m 28 18:20:05

*0 *0 *0 *0 0 19205|0 0 3.5G 7.3G 334.0M 0 0|0 0|0 2m 1m 28 18:20:06

*0 *0 *0 *0 0 19207|0 0 3.5G 7.3G 334.0M 0 0|0 1|0 2m 1m 28 18:20:07

*0 *0 *0 *0 0 19218|0 0 3.5G 7.3G 334.0M 0 0|0 0|0 2m 1m 28 18:20:08

*0 *0 *0 *0 0 19206|0 0 3.5G 7.3G 334.0M 0 0|0 1|0 2m 1m 28 18:20:09

mongotop

ns total read write 2015-09-16T18:21:42+08:00

log_inst.log_inst_2015_09_16 185ms 185ms 0ms
log_info.log_info_2015_09_16 164ms 164ms 0ms
log_data.log_data_2015_09_16 163ms 163ms 0ms

      pprt.pprt_sub  130ms  130ms   0ms

pprt.pprt_hub 128ms 128ms 0ms

admin.system.roles 0ms 0ms 0ms

admin.system.version 0ms 0ms 0ms

local.startup_log 0ms 0ms 0ms

local.system.indexes 0ms 0ms 0ms

local.system.namespaces 0ms 0ms 0ms

回答:

用 iostat 跑一下是不是系统 I/O出问题了。

回答:

建索引了吗?

回答:

应该是缺索引
看看mongo日志,找到查询多和慢的查询
针对性的创建索引

以上是 mongodb cpu 占用150%? 的全部内容, 来源链接: www.h5w3.com/196641.html

回到顶部