H5W3
当前位置:H5W3 > 其他技术问题 > 正文

mysql完整备份时过滤掉某些库的方法

mysql进行完整备份时使用–all-database参数

比如:

#mysqldump -u root -h localhost -p –all-database > /root/all.sql

数据导入的时候,可以先登陆mysql数据库中,使用source /root/all.sql进行导入。

问题:

想要在mysqldump备份数据库的时候,过滤掉某些库。

这种情况mysqldump备份的时候就不能使用–all-database了,而是使用–database

如下:备份数据库的时候过滤掉information_schema、mysql 、test和jkhw_db库

[root@fangfull-backup ~]# mysql -uroot -p -e “show databases”
Enter password:

+——————–+
| Database |
+——————–+
| information_schema |
| hqsb_db               |
| jkhw_db             |
| mysql                 |
| test                    |
| tech_db             |
| hqtime_o2o_db |
| hq_o2o_db        |
| hqtime_o2o_db_new |
+——————–+
9 rows in set (0.00 sec)

操作方法:

[root@fangfull-backup ~]# mysql -uroot -p -e “show databases”|grep -Ev “Database|information_schema|mysql|test|jkhw_db”
Enter password:
hqsb_db
tech_db
hqtime_o2o_db
hq_o2o_db
hqtime_o2o_db_new
[root@fangfull-backup ~]# mysql -uroot -p -e “show databases”|grep -Ev “Database|information_schema|mysql|test|jkhw_db”|xargs
Enter password:
hqsb_db tech_db hqtime_o2o_db hq_o2o_db hqtime_o2o_db_new
[root@fangfull-backup ~]# mysql -uroot -p -e “show databases”|grep -Ev “Database|information_schema|mysql|test|jkhw_db”|xargs mysqldump -uroot -p –databases > mysql_dump.sql
Enter password:

以上这篇mysql完整备份时过滤掉某些库的方法就是小编分享给大家的全部内容了,希望能给大家一个参考,也希望大家多多支持。

本文地址:H5W3 » mysql完整备份时过滤掉某些库的方法

评论 0

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址