H5W3
当前位置:H5W3 > 问答 > 正文

汇编程序编译时出现的小问题

请教下各位大佬,这是比较菜的问题。我将下面这段代码编译时,

assume cs:codesg, ds:datasg
datasg segment
num1 db 3
num2 db 5
num3 db ?
datasg ends
codesg segment
start:
mov ax, datasg
mov ds, ax
mov al, num1
add al, num2
mov num3, al
mov ax, 4c00h
int 21h
codesg ends
end start

DOSBox显示出这样的问题,
汇编程序编译时出现的小问题
请教下,是哪里出问题呢QAQ

回答

VSCode换成另一个插件:MASM/TASM,正常编译运行了

未经允许不得转载:H5W3 » 汇编程序编译时出现的小问题

赞 (0)

评论 0

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址