H5W3
当前位置:H5W3 > JavaScript > 小程序 > 正文

【小程序】小程序:怎么向对象里添加数组,向数组里添加对象?

怎么吧srr加入arr,然后把arr1加入obj

var arr=[];
var obj={};
let str = { "addtime": '1543021769' };
var arr1 = [ 'a','b','c','c' ];

回答

向数组里添加元素:arr.push(str)
向对象里添加元素,首先得设置属性名,如:obj.arr1 = arr1

数组里添加对象就是直接用push就可以了如var a = {c:1}, var b =[], b.push(a)就可以了,对象里添加数组的话,就是把这个数组当成键值对中的值就可以了,如a.b= b就可以了

本文地址:H5W3 » 【小程序】小程序:怎么向对象里添加数组,向数组里添加对象?

评论 0

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址