python经纬度转xy坐标系

   经纬度转换成xy坐标

python;toolbar:false">def millerToXY (lon, lat):

    """

    :param lon: 经度

    :param lat: 维度

    :return:

    """

    xy_coordinate = []

    L = 6381372*math.pi*2    #地球周长

    W = L                    #平面展开,将周长视为X轴

    H = L/2                  #Y轴约等于周长一般

    mill = 2.3               #米勒投影中的一个常数,范围大约在正负2.3之间  

    x = lon*math.pi/180      #将经度从度数转换为弧度

    y = lat*math.pi/180      将纬度从度数转换为弧度 

    y = 1.25*math.log(math.tan(0.25*math.pi+0.4*y))  #这里是米勒投影的转换 

    

    # 这里将弧度转为实际距离 ,转换结果的单位是公里

    x = (W/2)+(W/(2*math.pi))*x

    y = (H/2)-(H/(2*mill))*y

    xy_coordinate.append((int(round(x)),int(round(y))))

    return xy_coordinate

   xy坐标转换成经纬度

def xy_to_coor(x, y):

    lonlat_coordinate = []

    L = 6381372 * math.pi*2

    W = L

    H = L/2

    mill = 2.3

    lat = ((H/2-y)*2*mill)/(1.25*H)

    lat = ((math.atan(math.exp(lat))-0.25*math.pi)*180)/(0.4*math.pi)

    lon = (x-W/2)*360/W

    # TODO 最终需要确认经纬度保留小数点后几位

    lonlat_coordinate.append((round(lon,7),round(lat,7)))

    return lonlat_coordinate


以上是 python经纬度转xy坐标系 的全部内容, 来源链接: www.h5w3.com/116082.html

回到顶部